Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fish finger /,fi∫fiηgə[r]/  

  • (từ Mỹ fish stick)
    miếng cá [hình] ngón tay bao vụn bánh