Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first-aid /'fə:steid/  

  • Tính từ
    sơ cứu

    * Các từ tương tự:
    first aid