Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first degree /,fɜ:stdi'gri:/  

  • mức độ một (bị bỏng; tội sát nhân)
    nó bị kết tội sát nhân mức độ một
    cà phê nóng có thể gây bỏng mức độ một