Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first come last served   

  • (Kỹ thuật) đến trước được phục vụ sau