Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (bóng chày) điểm đầu tiên trong bốn điểm phải được chạm bóng