Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first balcony /,fɜ:st'bælkəni/  

  • (từ Mỹ)
    (như dress-circle)