Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự sơ cứu (người bị nạn)

    * Các từ tương tự:
    first-aid