Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) kiên liệu, phần dẻo [TN]