Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác fjord)
    vịnh hẹp, fi-o (như ở Na Uy)