Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finisher /'fini∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người về đích, ngựa về đích