Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đẹp đẽ
  finely dressed
  ăm mặc đẹp đẽ
  thành những mảnh nhỏ, vụn
  finely cut vegetables
  rau thái nhỏ
  [một cách] chính xác, [một cách] tinh vi
  a finely tuned engine
  một cỗ máy điều chỉnh chính xác