Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fine-toothed comb /'faintu:θd'koum/  

  • Danh từ
    lược bí
    to go iver with a fine-toothed_comb
    xem xét kỹ lưỡng, rà đi rà lại (một vấn đề gì)