Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fine-tooth comb /,fain 'tu:θdkəʊm/  

  • lược bí
    [go over (through…) something] with a fine-tooth comb
    rà xét kỹ càng chi tiết
    các chuyên viên cảnh sát đang rà xét mọi chứng cứ một cách kỹ càng chi tiết