Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tìm ra
    kính viễn vọng định vị
    finders keepers
    ai tìm được là của người ấy