Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

findable /'faindəbl/  

  • Tính từ
    có thể tìm thấy được, có thể khám phá được