Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

film test /'filmtest/  

  • Danh từ
    sự trắc nghiệm qua ảnh chụp (xem có thích hợp với đóng phim không)