Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

film star /'film'stɑ:[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ movie star)
    ngôi sao điện ảnh, minh tinh màn bạc