Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filling station /'filiη,stei∫n/  

  • trạm xăng, cây xăng