Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lấp đầy, sự nhét đầy