Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái thay thế; người thay thế
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bản tóm tắt những sự việc cần thiết (của một vấn đề đang bàn...)

    * Các từ tương tự:
    fill-in data