Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

file identification block   

  • (Kỹ thuật) khối xác định tập tin