Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filamented /'filəmentid/  

  • Tính từ
    có sợi nhỏ, có dây tóc