Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filamentary /filə'mentəri/  

  • Tính từ
    làm bằng sợi nhỏ, làm bằng tơ
    như sợi nhỏ, như tơ
    có sợi nhỏ, có tơ