Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filament transformer   

  • (Kỹ thuật) bộ biến áp sợi nung