Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filament capacitance   

  • (Kỹ thuật) điện dung sợi nung