Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

figurativeness /'figjurətivnis/  

  • Danh từ
    tính chất bóng bảy, tính chất hình tượng
    tính chất tượng trưng