Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

figuratively /'figərətivli/  

  • Phó từ
    theo nghĩa bóng