Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fighting plane /'faitiɳ'plein/  

  • Danh từ
    (quân sự) máy bay chiến đấu