Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fighting chance /,faitiη't∫ɑ:ns/  

  • cơ may thành công nếu cố gắng lớn