Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fifteen /,fif'ti:n/  

 • Đại từ, Định từ
  mười lăm
  Danh từ
  con số mười lăm
  đội bóng bầu dục (mười lăm người)

  * Các từ tương tự:
  fifteenth