Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiendlike /'fi:ndlaik/  

  • Tính từ
    như ma quỷ, như quỷ sứ