Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field of force /'fi:ldəv'fɔ:s/  

  • Danh từ
    (vật lý) thường học