Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà để dụng cụ; nhà thay quần áo... (ở sân vận động)