Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field effect phototransistor   

  • (Kỹ thuật) trăngsito quang hiệu trường