Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field dressing /'fi:ld'dresiɳ/  

  • Danh từ
    sự băng bó cấp cứu ở trận tuyến