Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field court martial /'fi:ld kɔ:t'mɑ:ʃəl/  

  • Danh từ
    (quân sự) toà án quân sự tại trận tuyến