Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cựa quậy sốt ruột
  thôi đừng có cựa quậy sốt ruột nữa
  hurry upyour father is beginning to fidget
  nhanh lên, bố mày đã bắt đầu sốt ruột rồi đấy
  Danh từ
  người hay cựa quậy sốt ruột
  you're such a fidget!
  mày cựa quậy sốt ruột dữ thế!
  the fidgets
  động tác cựa quậy sốt ruột
  tôi bao giờ cũng cựa quậy sốt ruột trong những cuộc họp kéo dài

  * Các từ tương tự:
  fidgetiness, fidgety