Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (triết học) tín ngưỡng luận