Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiddle-head /'fidlhed/  

  • Danh từ
    mũi thuyền uốn cong (như đầu viôlông)
    người chơi viôlông