Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiddle-case /'fidlkeis/  

  • Danh từ
    hộp đựng viôlông