Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiddle-bow /'fidlstik/  

  • -bow) /'fidlbou/* danh từ
    cái vĩ (để kéo viôlông)