Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fibreless /'faibəlis/  

  • Tính từ
    không có sợi, không có thớ