Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fibreglass /'faibəglɑ:s/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ fiberglass) (cách viết khác glass fibre)
    sợi thủy tinh (dùng làm thuyền nhỏ hay để ngăn nhiệt vào nhà)