Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fibreboard /'faibəbɔ:[r]d/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ fiberboard)
    tấm sợi gỗ ép (dùng trong xây dựng)