Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fibre optics /,faibə'ɒptiks/  

  • (từ Mỹ fiber optics)
    sợi (thủy tinh hoặc chất nhựa) truyền tín hiệu