Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng tiên đoán tai họa
    sức mê hoặc
    tính phù phiếm