Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số ít
    tình trạng ít, sự ít