Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  cái cùm
  (nghĩa bóng) gông cùm, xiềng xích
  gông cùm của cảnh nghèo, tù túng của cảnh nghèo
  Động từ
  cùm chân (ai)
  trói buộc, cản trở
  tôi ghét bị trói buộc bởi những luật lệ và quy tắc vụn vặt

  * Các từ tương tự:
  fetterless, fetterlock