Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetichistic /fi:ti'ʃistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự thờ vật