Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetichist /'fi:tiʃist/  

  • Danh từ
    người theo đạo thờ vật, người sùng bái vật thần

    * Các từ tương tự:
    fetichistic